Privacy verklaring.

Wie zijn wij

Coronavirustest.nu is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.

Voor privacy gerelateerde vragen, of bijvoorbeeld ter uitoefening van uw rechten uit de AVG, kunt u altijd contact opnemen met:

Van Grinsven Ventures B.V. (Handelsnaam Connaxis)

Prins Hendrikkade 189 B

1011 TD Amsterdam, Nederland

Email: [email protected] 

Tel. +31 20 771 48 52

Definities

Op de in deze verklaring gebruikte terminologie zijn dezelfde definities als uitgelegd in onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wat wij doen met uw gegevens

Bij Van Grinsven ventures B.V. nemen wij uw privacy uiterst serieus, daarom hebben wij goed nagedacht over welke gegevens wij van u nodig hebben en hoe wij deze zo zorgvuldig mogelijk kunnen verwerken. Wanneer wij uw gegevens verzamelen doen wij dit vooral om onze dienstverlening mogelijk te maken, te verbeteren of om aan verschillende wettelijke plichten te voldoen. Hieronder zullen wij nu per onderwerp kort uitleggen welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke verschillende doelen wij uw gegevens kunnen verwerken, welke grondslagen wij hiervoor hebben en hoe lang wij uw gegevens zullen bewaren.

Onze website

Wanneer u onze website bezoekt zullen wij voor verschillende doeleinden gegevens bijhouden over uw bezoek en gebruik van onze website. Hiertoe kunnen behoren:

 • Uw IP-adres;
 • browsergegevens, en
 • sessiegegevens.. 

Voor zover wij gebruik maken van cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Technisch noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten, zoals uw gebruik van onze website of het plaatsen van een boeking, verwerken en bewaren wij slechts voor zover noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren. 

Voor niet-noodzakelijke verwerkingen, zoals:

 • Het tonen van gepersonaliseerde content;
 • integraties met sociale media;
 • gepersonaliseerde advertenties en marketing,

vragen wij uw toestemming voordat wij uw gegevens zullen verzamelen of gebruiken. Ook deze gegevens worden niet langer bewaard of verwerkt dan hiervoor strikt noodzakelijk.

Boekingen

Om aan uw boekingsverzoek te kunnen voldoen moeten wij, naast het technisch noodzakelijke, de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • E-mail;
 • telefoonnummer;
 • tijd en datum van de boeking;
 • de geboekte test.

De gevraagde gegevens worden alleen verwerkt om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst met u tot het uitvoeren van uw boekingsverzoek, waaronder de opslag van deze gegevens en het doorsturen daarvan naar de aanbieder. Nadat de boeking is voltooid en bevestigd zullen de gegevens worden verwijderd, behalve voor zover deze nog nodig zijn voor andere doeleinden.

Betalingen

Om betalingen voor boekingen te verwerken is het noodzakelijk dat wij sommige van uw gegevens verwerken met betrekking tot die betaling, waaronder:

 • Uw boekingsgegevens;
 • uw gekozen betaalmethode;
 • de status van uw betaling;
 • het bedrag van de betaling.

De gevraagde gegevens worden alleen verwerkt om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst met u tot het verwerken van uw betaling, waaronder de opslag van deze gegevens en het doorsturen daarvan naar de aanbieder. Nadat de boeking is voltooid en bevestigd zullen alle gegevens die niet nodig zijn voor andere doeleinden worden verwijderd.

Contact

Indien u met ons in contact treedt via het contactformulier, per e-mail of andere toepasselijke digitale wijze dan zullen wij uw gegevens verwerken teneinde uw verzoek te beantwoorden. Hiervoor zullen wij tenminste de door u aangeleverde gegevens verwerken, waaronder uw personalia, contactgegevens en de inhoud van uw verzoek.

Afhankelijk van de inhoud en strekking van uw verzoek zullen wij uw gegevens verder verwerken om ons in staat te stellen aan uw verzoek te voldoen of hierop te reageren. Nadat onze correspondentie is voltooid worden uw gegevens in beginsel verwijderd, behalve voor zover ze nog nodig zijn voor andere doelen, waaronder kwaliteits- en integriteitsdoeleinden.

Wettelijke plichten

Als bedrijf zijn wij verplicht om een aantal gegevens van u te bewaren om aan onze wettelijke plichten te kunnen voldoen, waaronder onze fiscale bewaarplicht. Zo is het noodzakelijk dat wij sommige van uw gegevens bijhouden in onze administratie en deze gedurende een aantal jaren op verzoek kunnen overhandigen aan de belastingdienst. 

Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen bewaren wij alleen de boekings- en betaalgegevens die nodig zijn om aan onze wettelijke administratieve verplichtingen te voldoen. Voor zover de wet of onze plichten daar niet aan in de weg staan zullen wij uw gegevens anonimiseren. De bewaartermijn voor deze gegevens is gelijk aan de wet.

Kwaliteits- en integriteitsdoeleinden

Ter verbetering van onze dienstverlening en het bewaken van de integriteit van onze bedrijfsvoering, met name waar dit mogelijke schadeclaims, vragen of het oplossen van geschillen betreft, bewaren wij de volgende gegevens van u:

 • Uw boekingsgegevens;
 • Betaalgegegevens;
 • uw correspondentie met ons.

Deze gegevens bewaren wij op grond van ons gerechtvaardigde belang bij een integere en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering en in beginsel voor een periode van maximaal 2 jaar, of per geval totdat wij zeker zijn dat wij ze niet langer nodig hebben.

Delen met derden

Als onderdeel van onze dienstverlening kan het zijn dat wij uw gegevens delen met derden, zoals betalingsverwerkers, ook als deze zich buiten de E.U. bevinden. Zo hebben wij verschillende verwerkers ingeschakeld om onze diensten zoals de website, applicaties en beheer van onze administratie, mogelijk te maken. Ook kunnen uw gegevens worden gedeeld met toezichthouders of overheidsinstanties die bevoegd zijn om hierom te vragen.

Voor zover het delen van uw gegevens onderdeel is van onze dienstverlening aan u vormt deze ook de basis voor het inschakelen van derden of (onder)verwerkers. Mocht het gaat om een nieuwe verwerking zullen wij u daar voor zover gepast om toestemming voor vragen. De bewaartermijn van de gedeelde gegevens is beperkt tot de duur die noodzakelijk is voor de verwerking.

Beveiliging van uw gegevens

Al uw gegevens worden door ons verwerkt met de grootste zorg voor uw privacy en veiligheid. Zo worden uw gegevens beveiligd opgeslagen door middel van encryptie en delen wij uw gegevens nooit met derden zonder dat er voldoende waarborgen zijn genomen om uw privacy te waarborgen.

Ter beveiliging van uw gegevens is met ieder van onze verwerkers een overeenkomst gesloten waarin voldoende waarborgen voor uw privacy zijn opgenomen. Onze verwerkers, voor zover zij niet in de E.U. gevestigd zijn, bevinden zich in landen die voldoende waarborgen voor uw rechten bieden. Waar uw gegevens moeten worden gedeeld met toezichthouders of overheidsinstanties zullen wij uiteraard altijd handelen conform de op ons rustende wettelijke plichten. In alle overige gevallen zullen wij altijd uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens met derden delen of deze de E.U. op enige wijze zullen verlaten.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten waar u bij ons aanspraak op kunt maken. Welke rechten dit zijn leest u hieronder. Indien u gebruik wenst te maken van een van uw rechten kunt u dit kenbaar maken via het daarvoor aangegeven e-mailadres, wij zullen dan uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

 • Het recht op inzage
  U heeft het recht op verzoek van ons te vernemen welke gegevens wij van u hebben en waarvoor wij deze verwerken. Indien u dit wenst kunnen wij ook een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Let wel, sommige gegevens zijn uitgesloten van dit recht.
 • Het recht op vergetelheid
  Indien u dit wenst kunt u de gegevens die wij van u hebben laten wissen. Wij zullen dan ook eventuele derden met wie deze gegevens zijn gedeeld hiervan op de hoogte brengen.
 • Het recht op aanvulling/rectificatie
  Indien wij onvolledige of onjuiste gegevens van u hebben kunt u dit ons laten weten en nieuwe of juiste gegevens aan ons leveren. Wij zullen dan de gegevens die wij van u hebben aanpassen.
 • Het recht op beperking
  Mocht u liever willen dat wij uw gegevens slechts onder bepaalde voorwaarden verwerken dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Gebruik van dit recht is uiteraard wel gebonden aan praktische beperkingen.
 • Het recht van bezwaar
  Indien u liever niet wilt dat wij uw gegevens nog langer verwerken op grond van bijvoorbeeld ons gerechtvaardigd belang dan kunt u bij ons bezwaar maken. Wij zullen uw gegevens dan niet langer gebruiken.
 • Het recht op overdraagbaarheid
  In het geval dat u de gegevens die wij van u hebben wilt delen met een andere dienstverlener dan kunt u ons verzoeken om een kopie van deze gegevens. Indien gewenst kunnen wij deze dan ook direct doorsturen naar deze derde, mits u daarvan de gegevens heeft verschaft.

Klacht indienen

Indien u het niet eens bent met een van onze besluiten of een klacht wilt indienen over onze gegevensverwerking kunt u contact opnemen met de daarvoor geldende toezichthouder. De contactgegevens vindt u hieronder.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Telefoonnummer 088 – 1805 250.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen

Laatste wijziging: juni 2020