Algemene voorwaarden .

Versie: juni 2020

Wie zijn wij
Coronavirustest.nu en Connaxis zijn handelsnamen van: Van Grinsven Ventures B.V.
Prins Hendrikkade 189 B
1011 TD Amsterdam, Nederland
Email: [email protected]
Tel. +31 6 249 636 30
KvK: 34141154
BTW: NL809410084B02

Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op de producten,
  digitale inhoud en/of diensten van de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders
  afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
  bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: coronavirustest.nu zoals beheerd door Van Grinsven ventures B.V. en de
  daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de
  ondernemer is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door
  ondernemer verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst
  met de consument;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening
  van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan;
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan
  aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of diensten;
 • De overeenkomst; iedere overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
  inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze
  zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een
  derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: iedere opdracht van de consument aan de ondernemer tot het verrichten van
  handelingen met betrekking tot diens producten, digitale inhoud en/of dienstverlening;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene
  voorwaarden.

 

Onze dienstverlening

Coronavirustest.nu is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en
boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar
stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp,
zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel
consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en
betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.
Gebruik van de boekings- en/of betalingssystemen impliceert niet dat wij op enige wijze partij
zijn bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. De aanbieders zijn
nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, inhoud, strekking en uitvoering van het
door hen gedane aanbod. Onze dienstverlening strekt zich nadrukkelijk niet tot het zelf
aanbieden, afnemen of anderszins uitvoeren of verkopen van coronavirus tests. Wij zijn slechts
partij bij overeenkomst(en) met betrekking tot ons platform of onze dienstverlening als zodanig.

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de
consument en de ondernemer met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer,
waaronder gebruik van het platform en boekings- en betalingssystemen. Gebruik van onze
dienstverlening impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.
Onafhankelijk van deze algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen een
aanbieder en consument ook de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden van toepassing.

Art. 2 – Het aanbod

Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn
geheel uitsluitend afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen:

 • de beschikbaarheid van de test,
 • de tijd, datum en locatie van afname,
 • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en
 • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in
  brede zin.

Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het
daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor
beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige
aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf.

Art. 3 – De overeenkomst

Indien een consument in wenst te gaan op het aanbod van een aanbieder kan hij daarvoor
gebruik maken van de functionaliteiten op het platform van de ondernemer. Bij gebruik van deze
functionaliteiten verstrekt de consument aan de ondernemer een opdracht tot verwerking en
doorgifte van de voor boeking noodzakelijke gegevens aan de aanbieder.

Bij gebruik van de betaalmogelijkheden van de ondernemer treedt de consument tevens in
overeenkomst met de ondernemer om de betaling van zijn boeking aan de aanbieder te
faciliteren. Deze overeenkomst strekt zich tot doorgifte van het betaalverzoek aan de door
ondernemer voor verwerking aangewezen derden en, na afronding en bevestiging van een
succesvolle betaling, bevestiging en controle van de voor de boeking verschuldigde gelden.

Art. 4 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de
daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek
gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan,
zoals het uitvoeren van een vereiste betaling, en de boeking is bevestigd door de aanbieder.
Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 5 – De betaling

Betalingen worden ontvangen en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde. Deze
betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. Op de opdracht
tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker van toepassing.
Na afronding en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de verdere
controle en communicatie hiervan richting de aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Ieder verzoek strekkend tot annulering, herroeping of wijziging van een bevestigde boeking
dient de consument direct aan de aanbieder te richten. Wijzigingen of annuleringen van
boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden en/of goedkeuring van de geboekte
aanbieder. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, communicatie of
goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.
De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de
aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel
teveel ontvangen betalingen.

Art. 7 – Restitutie

Restitutie van bevestigde boekingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de geboekte
aanbieder, conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden. De ondernemer staat op geen
enkele wijze garant voor restitutie van door aanbieders verschuldigde betalingen.
Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval
van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces,
zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

Ondanks de door ondernemer betrachte zorgvuldigheid kan de ondernemer op geen enkele
wijze instaan voor de handelingen van aanbieders. Ondernemer wijst dan ook uitdrukkelijk
iedere aansprakelijkheid af voor zover deze geen betrekking heeft op zijn eigen dienstverlening.
Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de consument om zelf een oordeel te vellen
over de inhoud en kwaliteit van het aanbod van een aanbieder. Het is niet de taak van de
ondernemer om de consument te voorzien van informatie over een aanbod of aanbieder die niet
afkomstig is van de aanbieder zelf. Bij twijfel is de consument zelf verantwoordelijk voor het
verrichten van aanvullend onderzoek, waar mogelijk door contact met de ondernemer.
De ondernemer kan niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het door aanbieders gedane
aanbod. De keuze voor een aanbod is volledig op eigen risico van de consument, behoudens
opzet of grove schuld aan de kant van de ondernemer met betrekking tot dit aanbod.
Indien de ondernemer toerekenbaar tekort schiet bij uitvoer van zijn overeenkomst met een
consument is hij slechts aansprakelijk voor de waarde van de overeengekomen diensten.

Art. 9 – Klachten

In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de
consument dit binnen een redelijke termijn schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder
geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.
Bij klachten over de dienstverlening van een aanbieder dient de consument zich direct tot de
betrokken aanbieder te richten. Indien de aanbieder nalatig blijft bij afhandeling van een geschil
kan dit worden meegedeeld aan de ondernemer, zodat deze bij ernstige en/of herhaaldelijke
incidenten de aanbieder en/of zijn aanbod van zijn platform kan verwijderen.

Art. 10 – Overige bepalingen

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment
zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard
dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede de inhoud van eventuele daaruit voortvloeiende
geschillen of (gerechtelijke) procedures, worden beheerst door Nederlands recht.