Algemene voorwaarden .

Versiejuni 2020 tot –

Wie zijn wij

Coronavirustest.nu is een handelsnaam van:

Van Grinsven Ventures B.V. (handelsnaam Connaxis)

Prins Hendrikkade 189 B

1011 TD Amsterdam, Nederland

Email: coronatestnu@connaxis.com

KvK: 34141154

BTW: NL809410084B02

Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op onze diensten;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: Coronavirustest.nu zoals beheerd door Van Grinsven ventures B.V. en de daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de ondernemer is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door ondernemer verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst met de consument;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan.
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of dienstverlening;
 • De overeenkomst; een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: de opdracht van de consument aan de ondernemer tot uitvoer van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene voorwaarden.

Onze dienstverlening

Coronavirustest.nu is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.

Gebruik van de boekings- en/of betalingssystemen impliceert niet dat wij op enige wijze partij zijn bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. De aanbieders zijn nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, inhoud, strekking en uitvoering van het door hen gedane aanbod. Onze dienstverlening strekt zich nadrukkelijk niet tot het zelf aanbieden, afnemen of anderszins uitvoeren of verkopen van coronavirus tests. Wij zijn slechts partij bij overeenkomst(en) met betrekking tot ons platform of onze dienstverlening als zodanig.

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer, waaronder gebruik van het platform en boekings- en betalingssystemen. Gebruik van onze dienstverlening impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Onafhankelijk van deze algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen een aanbieder en consument ook de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden van toepassing. Deze zullen voorafgaand aan de boeking, tezamen deze algemene voorwaarden, aan de consument in elektronische en duurzame vorm beschikbaar worden gesteld.

Art. 2 – Het aanbod

Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn geheel afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen: 

 • de beschikbaarheid van de test, 
 • de tijd, datum en locatie van afname, 
 • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en 
 • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in brede zin. 

Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf.

Art. 3 – De overeenkomst

Bij het aangaan van een boeking gaat de consument in op het door de aanbieder gedane aanbod en komt een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich tot uitvoering van de dienstverlening zoals kenbaar gemaakt door de aanbieder, conform de daarvoor gestelde voorwaarden.

Indien de consument ook gebruik maakt van de aangesloten boekings- of betaalsystemen komt tevens een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich uitsluitend tot een opdracht van de consument aan de ondernemer tot communicatie van het boekingsverzoek aan de aanbieder en/of verwerking van de daaraan verbonden betaling.

Voor ontvangst, uitvoer en verwerking van de betaling kan de ondernemer gebruik maken van een derde betalingsverwerker. In dit geval komt tevens een overeenkomst tot stand tussen de consument en deze derde betalingsverwerker, conform de daarvoor geldende voorwaarden.

Art. 4 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan, zoals het uitvoeren van een betaling indien vereist, en de boeking is bevestigd door de aanbieder. Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 5 – De betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde betalingsverwerker. Deze betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoer van deze opdracht. Op de opdracht tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker mede van toepassing. Na ontvangst en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de correcte uitvoer en communicatie hiervan jegens de consument en aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Bevestigde boekingen kunnen slechts binnen de eerste 24 uur na bevestiging worden geannuleerd bij de aanbieder, behoudens andersluidend beding in de voorwaarden van de aanbieder of voor zover dit strijd oplevert met de wet en de redelijkheid of billijkheid. 

Tot het moment van bevestiging door de aanbieder kan een boeking nog op verzoek van de consument worden geannuleerd door de ondernemer. Wordt een boeking bevestigd voordat de ondernemer het verzoek tot annulering heeft verwerkt dan wordt deze alsnog definitief en zal deze moeten worden geannuleerd door de aanbieder. Het risico op tijdige melding bij en verwerking van een annulering door de ondernemer ligt nadrukkelijk bij de consument.

Ieder verzoek strekkend tot annulering of herroeping van een bevestigde boeking dient de consument direct aan de aanbieder te richten.

Wijzigingen van bevestigde boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden of goedkeuring van de geboekte aanbieder. Ieder verzoek tot wijziging van de boeking dient de consument direct aan de aanbieder van de gedane boeking te richten. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.

De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel ontvangen betalingen.

Art. 7 – Restitutie

Restitutie van bevestigde boekingen is de verantwoordelijkheid van de geboekte aanbieder. Na goedkeuring van de annulering zal deze conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden overgaan tot restitutie. 

Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

Ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid bij het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de handelingen van de door ons weergegeven aanbieders. Wij wijzen dan ook nadrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor handelingen verricht door deze aanbieders.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de consument een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid of inhoud van de dienstverlening van de aanbieders. Het is niet de plicht van de ondernemer de consument te voorzien van informatie niet verstrekt door aanbieders zelf. Bij twijfel dient de consument zelf onderzoek te verrichten, de ondernemer is niet aansprakelijk voor handelingen voortvloeiend uit door aanbieders gepresenteerde informatie.

Wij kunnen niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het door aanbieders gedane aanbod en zijn nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Om deze reden wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor schade die middelijk of onmiddelijk het gevolg is van de overeenkomst tussen de consument en een aanbieder.

Indien de ondernemer toerekenbaar tekort schiet bij uitvoer van haar overeenkomst met een consument is zij slechts aansprakelijk voor de waarde van de overeengekomen diensten.

Art. 9 – Klachten

In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de consument dit binnen een redelijke periode schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.

Voor klachten over de dienstverlening van de aanbieders dient de consument zich in de eerste plaats tot deze te richten. Bij tekortschieten van de aanbieder bij beslechting kan dit worden meegedeeld aan de ondernemer, zodat deze onderzoek kan verrichten en bij ernstig en/of herhaaldelijk tekortschieten van de aanbieder zijn aanbod van het platform zal verwijderen.

Art. 10 – Overige bepalingen

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te onaangekondigd te wijzigen.

Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede beslechting van eventuele geschillen of procedures voortvloeiend daaruit, worden beheerst door Nederlands recht.